یک خانه داریم

مانند گلدان

گل های خانه بابا و مامان

من دوست دارم پروانه باشم

فرزندخوب این خانه باشم